Καρκίνος Λάρυγγος

 
 
LASER Λάρυγγος - Καρκίνος Λάρυγγος

Δέκα ημέρες μετά την αφαίρεση με L.A.S.E.R. της Υπεργλωττιδικής
μοίρας με του Λάρυγγος με διατήρηση των γνήσιων φωνητικών χορδών
και επομένως της ομιλίας - Supraglottic Laryngectomy

Η μακρόχρονη παράδοση της ΩΡΛ Κλινικής του «Ευαγγελισμού» με τη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου του λάρυγγος και όχι μόνον, μου κληροδότησε αφενός μεν πλούσιο υλικό με Καρκίνο Λάρυγγος όσο και πρωτοπόρες εγχειρητικές τεχνικές στη δεκαετία του 1970 - 1980 παράλληλα όμως και βαθιά ογκολογική γνώση που απέκτησα από τους δασκάλους μου στην ΩΡΛ κλινική του Ευαγγελισμού.

Φωτογραφίες: Narrow Band Imaging (N.B.I.)  

"Κύστη Λάρυγγος με και χωρίς NBI (μπλε-πράσινο χρώμα λαρυγγοσκοπικής εικόνας)"

   Τι είναι το NBI;

Επαναστατική σύγχρονος τεχνολογία με High Definition Camera που μπορεί να απεικονίσει  αν ένας πολύποδας ή ένας όγκος είναι καλοήθης ή καρκίνος  χωρίς να χρειάζεται έτσι  βιοψία. Είναι όμως σίγουρα ένδειξη ότι έχουμε βλάβη και σίγουρα θα χρειαστεί ιστολογική επιβεβαίωση με λήψη ιστοτεμαχιδίου είτε με τοπική είτε με γενική  αναισθησία. Με αυτό το μηχάνημα της σύγχρονης τεχνολογίας είναι εξοπλισμένος ο Ενδοσκοπικός Πύργος του  Ιατρείου.

Στη δεκαετία του ’80 μετά από επανειλημμένα Courses και Workshops στην Ευρώπη και στην Αμερική άρχισα σταδιακά να αντικαθιστώ τις ανοιχτές εξωτερικές επεμβάσεις με ανάλογες επεμβάσεις διαστοματικά με LASER CO2 και απεφεύγετο έτσι η τραχειοστομία, μία πολύ απαραίτητη μεν αλλά δυσάρεστη για τον ασθενή εγχειρητική πράξη.

Video αριστερά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ2 - Ένδειξη για επιτυχή αντιμετώπιση με LASER  

Video δεξιά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Στάδιο Τ2 - ΜΕΤΕΧΓΕΙΡΗΤΙΚΑ - Εκτομή καρκίνου Λάρυγγος Τ1-Τ2 Φωνητικης Χορδης με LASER. Μετά από 24 ώρες ο ασθενής επιστρέφει σπίτι του.  

Εν αρχή, η χειρουργική εμπλοκή με καρκίνο του λάρυγγος με LASER αφορούσε πρώιμες καρκινικές βλάβες. Με την πάροδο όμως του χρόνου και τη συσσωρευόμενη εμπειρία, η χειρουργική με LASER εφαρμόστηκε επιτυχώς και σε προχωρημένους καρκίνους του λάρυγγα σταδίου Τ2,Τ3,και σε επιλεγμένα περιστατικά Τ4. Περισσότερα από 1500 περιστατικά έχουν χειρουργηθεί επιτυχώς με LASER τα τελευταία είκοσι-πέντε χρόνια.

Για την διαχείριση ασθενών με καρκίνο του λάρυγγος ειδικά απαιτείται ένας σύγχρονος video-ενδοσκοπικός εξοπλισμός για ακριβή εντοπισμό και σταδιοποίηση προεγχειρητικά της καρκινικής βλάβης. Επί τη βάσει αυτών απεικονιστικών ευρημάτων θα σχεδιαστεί η ακριβής επέμβαση.

Video αριστερά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3-Τ4 - Προεγχειρητική Λαρυγγοσκοπική εικόνα με Καρκίνο Λάρυγγος Τ3 - Τ4 καρκίνος Λάρυγγος. Είναι δυνατή η εκτομή του καρκίνου με LASER χωρίς τραχειοστομία και χωρίς εξωτερική προσπέλαση. T3- T4 Ca of Larynx  

Video δεξιά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ - Μετεγχειρητική εικόνα μερικής Λαρυγγεκτομής με L.A.S.E.R. για Τ3 καρκίνο Λάρυγγος - Ca T3 Partial L.A.S.E.R. Laryngectomy 

Είναι απαραίτητη επίσης η περιοδική μελλοντικά video-απεικονιστικά του χειρουργημένου ασθενούς προκειμένου να εκτιμούμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα τα αποτελέσματα της θεραπείας και να προφθάσουμε έγκαιρα τυχούσα υποτροπή στο εγχειρητικό πεδίο. Όλα αυτά τα προαναφερθέντα απεικονιστικά στοιχεία καταγράφονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του ασθενούς τουλάχιστον για μία πενταετία που επιβάλλεται από τη διεθνή βιβλιογραφία Παράλληλα όμως με τη νέα τεχνική απαιτείται εξοικείωση διεγχειρητικά των χειρισμών της ακτίνας LASER που από μόνη της δεν είναι "μαγικό" εργαλείο αλλά χρειάζεται βαθιά ογκολογική γνώση από τον θεράποντα όπως επίσης και Υψηλό βαθμό επιστημονικών γνώσεων, και την ξεχωριστή βιολογική συμπεριφορά κάθε περίπτωσης με καρκίνο ξεχωριστά.

Video αριστερά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3-Τ4 ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ LASER EKTOMH - Καρκίνος Υπεργλωττιδικός και Απιοειδούς αριστερά - Supraglottic Ca and Pyriform Sinus. Αποτελεί την πλέον δύσκολη εκτομή καρκίνου λάρυγγος με LASER πλην όμως αποφεύγεται έτσι η ολική αφαίρεση του Λάρυγγος και η μόνιμη αυτονόητα τραχειοστομία. Ο ασθενής κατόπιν αυτού διατηρεί την ομιλία του και δεν χρησιμοποιεί βαλβίδες ή άλλα βοηθήματα  

Video δεξιά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ Τ3-Υ4 ΔΕΞΙΟΥ ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ LASER ΕΚΤΟΜΗ - Καρκίνος απιοειδούς και Υπεργλωττιδικής μοίρας Λάρυγγος Μετεγχειρητικη εικόνα Υπεργλωττιδικής L.A.S.E.R. Λαρυγγεκτομής. Αποτελεί την πλέον δύσκολη εκτομή καρκίνου λάρυγγος με LASER πλην όμως αποφεύγεται έτσι η ολική αφαίρεση του Λάρυγγος και η μόνιμη αυτονόητα τραχειοστομία. Ο ασθενής κατόπιν αυτού διατηρεί την ομιλία του και δεν χρησιμοποιεί βαλβίδες ή άλλα βοηθήματα - Supraglottic L.A.S.E.R. Laryngectomy and pyriform sinus resection

Πιθανές υποτροπές του καρκίνου, επιπλοκές αλλά και εναλλακτικές συνδυαστικές θεραπευτικές επιλογές, πρέπει να τις κατέχει σε βάθος κάθε θεράπων. Η διαχείριση του καρκίνου του λάρυγγα είναι σοβαρή υπόθεση και θα πρέπει να προσφέρει όχι μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη στον ασθενή αλλά τη μεγιστοποίηση της μακρόχρονης επιβίωσής του και την αποτροπή μετάστασης.

Η χειρουργική με LASER λοιπόν δεν παρακάμπτει ούτε αναιρεί την ολοκληρωμένη ογκολογική σκέψη για τη διαχείριση του ασθενούς με καρκίνο στο λάρυγγα ή και στο στοματοφάρυγγα ή και στον υποφάρυγγα.

Πρωτοπόρες εξάλλου παγκοσμίως πανεπιστημιακές κλινικές όπως αυτή του Marbourg στη Γερμανία με έχουν περιλάβει στα εκπαιδευτικά Workshops σαν εκπαιδευτή αναγνωρίζοντας την εμπειρία μου μέσα από τις δημοσιεύσεις μου και τις παρουσιάσεις μου στα διεθνή συνέδρια σχετικά με τη LASER χειρουργική στον καρκίνο του λάρυγγα.

Video αριστερά: ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ (ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ) - Ca of Pyriform Sinus preoperative - Καρκίνος Απιοειδούς βοθρίου Λάρυγγος προεγχειρητικά, που αφαιρέθηκε με laser διαστοματικά και απεφεύχθη ολική λαρυγγεκτομή και μόνιμη τραχειοστομία -- Ca Pyriform Sinus prioperative 

Video δεξιά: Καρκίνος Λάρυγγος - Καρκίνος Λάρυγγος -- Βάσης Γλώσσας -- Ανεγχείρητος (Χημειοακτινοθεραπεία)

 
 
img501
Βαλβίδα Ομιλίας μετά από Λαρυγγεκτομή
Πλεονεκτήματα χειρουργικής με laser στο Λάρυγγα

Ενημερωτικά Φυλλάδια

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο

alt

Πατήστε για να ανοίξετε το φυλλάδιο